ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัยดาวรุ่ง มจธ. ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัยดาวรุ่ง มจธ. ประจำปี 2564

รางวัลด้านวิชาการ เน้นคุณค่าทางความรู้ใหม่

ผศ. ดร.พชรพิชญ์ พรหมอุปถัมภ์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผศ. ดร.นฤมล ตันติพิษณุ
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
ผศ. ดร.สุภชัย วงศ์บุณย์ยง
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

รางวัลด้านวิชาการ เน้นคุณค่าทางเศรษฐกิจ

ผศ. ดร.พร พันธุ์จงหาญ
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2564

รางวัลนักวิจัยดาวรุ่ง มจธ.

โดยคณะทำงานส่งเสริมชื่อเสียงด้านวิชาการ

เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและยกย่องอาจารย์ นักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความสามารถในการวิจัย และเพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิจัยรุ่นใหม่รักงานวิจัย มีการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน