นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เข้ารับรางวัลมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2567 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 18 คน เข้ารับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมและทุนการศึกษาจากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ห้อง 220 อาคารแถบ นีละนิธิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ตุลา จูฑะรสก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ดังนี้
รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต ได้แก่ นายภากร มลิวรรณ สาขาคณิตศาสตร์ นางสาวปวีณ์กร ฮวบเจริญ สาขาสถิติ นายธนพิชญ์ สุทธิปัญโญ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ นางสาวฉัตรมณี โชคธนสุขสิริ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ นายอภิสิทธิ์ อนันต์ธนสาร สาขาเคมี นางสาวนาถลัดดา ชูเวทย์ สาขาจุลชีววิทยา และนางสาวสาริศา มณีแก้วโชติจินดา สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร


รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ได้แก่ นางสาวเสาวลักษณ์ คำพุก สาขาเคมี นายบัญชา ก้อนทรัพย์ สาขาเคมีศึกษา MR.DYVEASNA NATH สาขาเคมีอุตสาหกรรม นายเทพชา บารมี สาขาการสอนคณิตศาสตร์ นายเจตพล พิพิธ สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ นางสาวนิดารัตน์ สมธรรม สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา นายณัฐพงษ์ สมบัติตรา สาขาจุลชีววิทยาประยุกต์ นายวรทัศน์ แป้นทอง สาขาฟิสิกส์ นายอัครวัฒน์ เทพมุสิก สาขาฟิสิกส์ศึกษา นายฐปนัท เสมอจิตร์ สาขาวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน และนางสาวกนกกาญจน์ ฟองสมุทร์ สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งต่อผู้ได้รางวัลนี้ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความสามารถและมีความวิริยะอุตสาหะต่อการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องได้มุ่งมั่นปฏิบัติตามต่อไป