มจธ. บางขุนเทียน ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากงาน 10th GBEP Bioenergy Week 2023 เยี่ยมชมการดำเนินงานวิจัยด้าน Bioenergy

KMUTT Bang Khun Thien Campus welcomes the delegates from 10th GBEP Bioenergy Week 2023 to visit the KMUTT research operation onBioenergy’ theme.

Date: October 27, 2023

Venue: KMUTT Bang Khun Thien Campus

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) นำโดย รศ. ดร.โสฬส สุวรรณยืน รองอธิการบดี มจธ. บางขุนเทียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักวิจัย ให้การต้อนรับ    คณะผู้แทนจากงาน Global Bioenergy Partnership (GBEP) Bioenergy Week ครั้งที่ 10 รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรจาก Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization: UNIDO) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน และ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช. หรือ ไบโอเทค) นำโดย Dr. Tiziana Pirelli, FAO – GBEP Secretariat Coordinator, Dr. Maria Michela Morese, FAO Natural Resource Officer – Energy Team leader ชมการดำเนินงาน ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบของ มจธ. บางขุนเทียน ในงานวิจัยด้าน Bioenergy หรือ พลังงานชีวภาพ อาทิ ก๊าซชีวภาพและไบโอเอทานอลจากมันสำปะหลัง สาหร่าย และระบบพลังงานสะอาด เป็นต้น

ในการนี้ได้มีการนำเสนอภาพรวมบทเรียนจากโครงการวิจัย Overcoming policy, market and technological barriers to support technical innovation and south-south technology transfer: The pilot case of ethanol production from cassava ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment Facility: GEF) ผ่าน UNIDO โดย ดร.วรินธร สงคศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยวิศวกรรมชีวเคมีและชีววิทยาระบบ (ไบโอเทค) จากนั้นเป็นการหารือร่วมกันถึงความร่วมมือที่เป็นไปได้ในอนาคต