ประชุมชี้แจง แนวทางการจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE สำหรับหลักสูตรครบรอบปรับปรุง เริ่มใช้ปีการศึกษา 2568-2569

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ (EDS) ร่วมกับศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน (CELT) ภายใต้สถาบันการเรียนรู้ ได้จัดการประชุมชี้แจง แนวทางการจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE สำหรับหลักสูตรครบรอบปรับปรุง เริ่มใช้ปีการศึกษา 2568-2569 (ปีการศึกษา 2569 เฉพาะหลักสูตรปริญญาตรี) โดยมี รศ.ดร. สยาม เจริญเสียง รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับ เปิดการประชุม และให้นโยบายและทิศทางการศึกษา มจธ. รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านนวัตกรรมการเรียนรู้  บรรยายในหัวข้อ “หลักการและแนวคิดสำคัญของการตรวจสอบหลักสูตรการศึกษา และการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษา เพื่อรับรองมาตรฐานหลักสูตร”  ผศ.ดร. ภาณุทัต บุญประมุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ กล่าวแนะนำทีมพัฒนาการศึกษา ผศ.ดร.กฤติกา ตันประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้ ได้ชี้แจงกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการออกแบบหลักสูตรตามแนวทาง OBE และอาจารย์วาสนา เสียงดังผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ชี้แจงกลไกการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และแนะนำช่องทางการติดต่อประสานงานหลักสูตรสำหรับการจัดทำ workshop จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 ณ ห้อง Auditorium ชั้น 3 อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ (LX)