คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการสร้างความเข้าใจเกณฑ์การเลื่อนระดับพนักงานสายสนับสนุน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.30 น. คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้จัดโครงการสร้างความเข้าใจเกณฑ์การเลื่อนระดับพนักงานสายสนับสนุน ณ ห้องประชุม Science Connect อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม มจธ. โดยวิทยากรรับเชิญ คุณอร่าม ธรรมวงศา จากสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล บรรยายให้ความรู้เรื่องเกณฑ์การเลื่อนระดับพนักงานสายสนับสนุน และคุณบุญช่วย วณิชพันธุ์ จากสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล บรรยายให้ความรู้เรื่องการปรับเปลี่ยนวิธีการและรูปแบบการพัฒนาบุคลากร และการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตุลา จูฑะรสก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา และบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมฟังบรรยายเป็นจำนวนรวมกว่า 60 คน ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานและผู้บังคับบัญชา ได้ทราบและเข้าใจเกณฑ์การเลื่อนระดับ การปรับเปลี่ยนวิธีการและรูปแบบการพัฒนาบุคลากร สำหรับการเสนอขอเลื่อนระดับ เพื่อสนับสนุนและผลักดันให้พนักงานสายสนับสนุน สามารถวางแผนและดำเนินการเสนอขอเลื่อนระดับที่สูงขึ้นได้ อีกทั้งได้เปิดโอกาสให้บุคลากรได้ซักถามประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการเสนอขอเลื่อนระดับ เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ