คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 คณะศึกษาดูงาน ประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษา ผู้รับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่น 4 ปี 2556 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 27 คน และคณะผู้บริหาร ครู จำนวน 15 คน จากวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จังหวัดตาก ขออนุญาตเข้าเยี่ยมชม ศึกษา ดูงาน ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสำนักงานหอสมุด มจธ. โดยมี รศ.ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ฯ พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ กล่าวต้อนรับ ณ ห้องเรียน 30707 (ชั้น 7) ภายในกิจกรรมได้มีการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ การเรียนการสอนของสาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหการ โดยได้รับการต้อนรับจาก ผศ.ดร.ปรัชญา เพียสุระ หัวหน้าสาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหการ และอาจารย์สุทธิพงษ์ โสภา จากนั้นได้เยี่ยมชม ณ สาขาวิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า โดยการนำเยี่ยมชมการทำงานของการติดตั้งแผงโซล่าเซล์ ณ ชั้นดาดฟ้า อาคาร S13 ซึ่งได้รับการต้อนรับจาก ผศ.ดร.ธณภณ ธำรงคุณานัน และ ผศ.ดร.ภาคภูมิ จันทร์ศรี จากนั้นได้พาเยี่ยมชม ณ โรงฝึกปฏิบัติการสาขาวิชาครุศาสตร์เครื่องกล ซึ่งได้รับการต้อนรับจาก ผศ.ดร.สุจินต์ จิระชีวะนันท์, อาจารย์จักรพันธุ์ มีอาษา และนายศักดิ์สิทธิ์ ปนคำ โดยได้พาชมสาธิตการใช้อุปกรณ์เครื่องมือสำหรับการเรียนการสอนต่าง ๆ จากนั้นได้พาทีมคณะศึกษาดูงานมาเยี่ยมชม ณ สำนักหอสมุด มจธ. รับชมห้องนิทรรศการต่าง ๆ และได้รับเกียรติจาก คุณอารยา ศรีบัวบาน มาให้ความรู้แก่น้อง ๆ ซึ่งกิจกรรมการศึกษาดูงานในครั้งนี้สามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความประทับใจแก่คณะครู และนักศึกษาที่เข้าเยี่ยมชมได้เป็นอย่างดี