มจธ. จัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน มจธ. ครั้งที่ 20 ภายใต้ธีม “มจธ. ร่วมใจ พัฒนาระบบความปลอดภัย ห่างไกลโควิด อนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม พร้อมก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) นำโดยศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) จัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน มจธ. ครั้งที่ 20 ภายใต้ธีม “มจธ. ร่วมใจ พัฒนาระบบความปลอดภัย ห่างไกลโควิด อนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม พร้อมก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและปลูกจิตสำนึกในความปลอดภัยในการทำงาน ภายใต้รูปแบบ New Normal ให้กับนักศึกษาและบุคลากรทุกระดับภายในมหาวิทยาลัย

โดยมี รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มจธ. เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มจธ. ร่วมพิธีเปิดงาน กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมทางด้านความปลอดภัยและความยั่งยืนต่างๆ ในช่วงสถานการณ์การแพ่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ผ่านมา อาทิ คณะดำเนินงานหลักพร้อมด้วยอาสาสมัครหน่วยฉีดวัคซีนถาวร มจธ. และคณะดำเนินงานฝ่ายอื่นๆ พิธีมอบชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับหน่วยงานต่างๆ

โดยการจัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน มจธ. ในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 20 ในระหว่างวันที่ 19 – 23 กันยายน 2565 มีการจัดรูปแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิถี New Normal รูปแบบที่หนึ่งเป็นการจัดกิจกรรมที่เปิดให้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้การดำเนินงานที่ถูกจัดให้มีระยะห่างที่เหมาะสมตามหลักการ Social Distancing ซึ่งประกอบไปด้วยการจัดนิทรรศการและบูธกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย และรูปแบบที่สองเป็นการจัดกิจกรรมแบบ Online ประกอบด้วยการฝึกอบรมความปลอดภัยให้กับนักศึกษากว่า 2,500 คน (Online Safety Training ) ซึ่งการดำเนินงานภายใต้กิจกรรมดังกล่าวนี้สอดคล้องกับเป้าหมายของ SDGs 2030 ในเป้าหมายที่ 3: สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ 4: ส่งเสริมการเรียนรู้และการศึกษาด้านความยั่งยืนอย่างมีคุณภาพ เป้าหมายที่ 11: ส่งเสริมสังคมเมืองและชุมชนที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ 12: ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

ภาพข่าวโดย: ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย