นักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ.คว้ารางวัลในการแข่งขันในโครงการ Teaching Academy Award 2023 (10th)

เมื่อวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2566 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. นำโดย รศ. ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พร้อมด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันวิชาการกับเครือข่ายครุศาสตร์อุตสาหกรรมในโครงการ Teaching Academy Award 2023 (10th) ร่วมกับตัวแทนจากเครือข่ายคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทั้ง 10 มหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (คลอง 6)

ซึ่งเป็นเวทีสำหรับการแข่งขันทักษะการสอน การสอนวิชาปฏิบัติ การนำเสนอสื่อประกอบการสอน ด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนักศึกษาที่จะสำเร็จไปเป็นครูอาชีวศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญและทักษะในการปฏิบัติได้จริง ตลอดจนให้องค์กรวิชาชีพและสถาบันการศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งเพื่อสร้างความตระหนักและเห็นความสำคัญของการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม จัดร่วมกัน 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ. สามารถคว้า 3 รางวัลใหญ่สำคัญ คือ ประเภทรางวัล Best of Group และกลุ่มรางวัลระดับ GOLD ได้แก่ การแข่งขันประเภทการสร้างสื่อประกอบการเรียนการสอน นวัตกรรมซอฟต์แวร์, การแข่งขันประเภทสร้างสื่อสร้างสรรค์ คลิปVDO /วีดิทัศน์ /แอนิเมชั่น หัวข้อ “ครูช่างอุตสาหกรรม…สร้างนวัตกรรม สร้างอาชีพ” และการแข่งขันการสอนกลุ่มสาขาวิชาทั่วไป ใช้รูปแบบการสอนแบบ Hybrid กลุ่มรางวัลระดับ GOLD ได้แก่ การแข่งขันการสอนกลุ่มสาขาวิชาเครื่องกล/เมคคาทรอนิกส์ /ยานยนต์สมัยใหม่, การสร้างสื่อประกอบการเรียนการสอนนวัตกรรมฮาร์ดแวร์, การแข่งขันการสอนกลุ่มสาขาวิชาคอมพิวเตอร์/มัลติมีเดีย/เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา, การแข่งขันการสอนกลุ่มสาขาวิชาอุตสาหการ/การผลิต/การเชื่อม, และการแข่งขันประเภททักษะปฏิบัติ Robot contest 2023 รางวัลนำเสนอดีเด่น กลุ่มรางวัลระดับ SILVER ได้แก่ การแข่งขันนำเสนองานนวัตกรรมวิจัยในชั้นเรียน, การแข่งขันการสอนกลุ่มสาขาวิชาโยธา/สถาปัตยกรรม/ออกแบบ, การแข่งขันการสอนกลุ่มสาขาวิชาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/โทรคมนาคม และเข้าร่วมการแข่งขันการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพื้นบ้าน รีวิวประกอบเพลง หัวข้อ “ละครเพลงลูกทุ่งพื้นบ้านสื่อสารนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์” ซึ่งในการประกวดดังกล่าวฯ ได้ก่อให้เกิดเครือข่ายสังคมแห่งการแข่งขันด้านวิชาการ เป็นเวทีแห่งการเรียนรู้ สร้างความเชี่ยวชาญสร้างประสบการณ์ทางด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมแก่นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร ในกลุ่มสถาบันการศึกษาที่ผลิตครูช่างอุตสาหกรรมเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จะเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันในครั้งต่อไป