มจธ. จัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน มจธ. ครั้งที่ 21 “มจธ. รวมใจใช้พลังงานสะอาด สร้างเสริมสุขภาพ และความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (EESH) พร้อมด้วยเครือข่ายคณะทำงาน จัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน มจธ. ครั้งที่ 21 (Safety Week) ภายใต้ธีม มจธ. รวมใจใช้พลังงานสะอาด สร้างเสริมสุขภาพ และความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พร้อมก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน” ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและปลูกจิตสำนึกในความปลอดภัยในการทำงาน ภายใต้รูปแบบ New Normal ให้กับนักศึกษาและบุคลากรทุกระดับภายในมหาวิทยาลัย โดยมี รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มจธ. เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มจธ. ร่วมพิธีเปิดงาน

โดยในปีนี้ มจธ. ได้จัดให้มีพิธีประกาศนโยบายเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพและส่งเสริมสุขภาวะอย่างบูรณาการ มี 8 หน่วยงานร่วมประกาศนโยบายร่วมกัน ได้แก่ สำนักบริหารอาคารและสถานที่ สำนักงานกิจการนักศึกษา หอพักนักศึกษา สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ มจธ.บางขุนเทียน กลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์และทรัพย์สิน กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด และศูนย์ EESH

กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย พิธีมอบโล่รางวัลห้องปฏิบัติการปลอดภัยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการปลอดภัยที่ผ่านการตรวจประเมินในระบบ Peer Evaluation จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ต่อด้วยพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนห้องปฏิบัติการและได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการปลอดภัยที่ผ่านการตรวจประเมินในระบบ Peer Evaluation พิธีมอบรางวัลห้องปฏิบัติการที่ได้รับรางวัลและเข้าร่วมการนำเสนอผลการดำเนินงานในการประชุมประจำปีเครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 พิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้สนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยภายใน มจธ. และพิธีมอบชุด First Aid Kit ให้กับหน่วยงานภายใน มจธ. นอกจากนี้ภายในงานยังจัดให้มีนิทรรศการด้านความยั่งยืนและบูธกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจัดอย่างต่อเนื่องระหว่างวันที่ 28 – 31 สิงหาคม 2566 อีกด้วย โดยการดำเนินงานภายใต้กิจกรรมดังกล่าวนี้สอดคล้องกับเป้าหมายของ SDGs 2030 ในเป้าหมายที่ 3 :สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ 4: ส่งเสริมการเรียนรู้และการศึกษาด้านความยั่งยืนอย่างมีคุณภาพ เป้าหมายที่ 11:ส่งเสริมสังคมเมืองและชุมชนที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ 12:ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน