มจธ. จับมือ กฟผ. และ 7 มหาวิทยาลัยชั้นนำ “สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้นวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม”

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เข้าร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ “การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้นวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม” กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ 7 มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศ


มจธ. เป็น 1 ใน 8 มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านความคิดสร้างสรรค์ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และเพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาในโครงการห้องเรียนสีเขียว ( Green Leaning Society ) รวมถึงการสนับสนุน เชทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณ์ ตลอดจนการสนับสนุนรางวัลในโครงการที่ กฟผ. กำหนดไว้ โดย ผศ. ดร.ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิชย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอุตสาหกรรมสัมพันธ์คณะวิศวฯ มจธ. เป็นผู้แทนการลงนามครั้งนี้ร่วมกับ กฟผ. และอีก 8 มหาวิทยาลัย ดังนี้
1.สถานบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
2.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนุบรี
3.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5.มหาวิทยาลัยมหิดล
6.มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ