พิธีปิดโครงการพัฒนาความเป็นผู้นำสู่การเป็นนักบริหารคณะ (FIET Leadership) และแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ รุ่นที่ 1

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 10.00-12.00 น. ณ หอเกียรติยศ อาคาร S13 กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. ได้จัดพิธีปิดโครงการพัฒนาความเป็นผู้นำสู่การเป็นนักบริหารคณะ (FIET Leadership) รุ่นที่ 1 หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในรูปแบบ 70:20:10 ให้กับบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพอื่นที่คัดเลือกจากสาขาวิชาต่าง ๆ และสำนักงานคณบดี จำนวน 20 ท่าน มาตลอดปีงบประมาณ 2566 ซึ่งมีการเข้าร่วมกิจกรรม 13 ครั้ง การศึกษาดูงานภายในประเทศ 2 ครั้ง และต่างประเทศ 1 ครั้ง โดยได้มีการแบ่งผู้เข้าอบรมออกเป็น 4 กลุ่ม เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาคณะฯ ตามเป้าหมายกลลยุทธ์ 4 ด้าน และในพิธีปิดครั้งนี้ รศ.ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดโครงการ พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ รุ่นที่ 1 ซึ่งได้รับการรับรองแล้วว่ามีศักยภาพในการเป็นผู้นำหรือผู้บริหารรุ่นต่อไป นอกจากนี้ รศ.ดร.สุชปา เนตรประดิษฐ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้สรุปผลการจัดโครงการและชี้แจงรายละเอียดของการจัดโครงการ FIET Leadership รุ่นที่ 2 ในปีงบประมาณ 2567 ดำเนินกิจกรรมโดย ผศ.ดร.พรรษา เอกพรประสิทธิ์ เริ่มจากผู้แทนกลุ่ม 2 และ 4 ได้นำเสนอผลการศึกษาดูงานครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัย 3 แห่ง ในภูมิภาคคันไซ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากที่ผู้แทนกลุ่ม 1 และ 3 ได้นำเสนอผลการศึกษาดูงานครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัย 3 แห่งในภูมิภาคคันโตไปก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้แทนทั้ง 4 กลุ่มได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ รวมทั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต่อโครงการ และลำดับสุดท้าย คณบดีได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ รุ่นที่ 1 รวมทั้งพี่เลี้ยงของแต่ละกลุ่ม และถ่ายภาพร่วมกัน จึงขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งไว้ ณ โอกาสนี้