มจธ. ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก ม.พะเยา เยี่ยมชมการดำเนินงานของสภาคณาจารย์ฯ และแนวทางการบริหารจัดการด้านสื่อสารองค์กร

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย คุณณัฐธิดา ชาวน่าน ผู้อำนวยการกองกลาง ในการเข้าเยี่ยมและแลกเปลี่ยนการดำเนินงานของสภาคณาจารย์ฯ และกลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด โดยมี ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบุคคล ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม Sci-Connect มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โอกาสนี้ ผศ. ดร.กิตติศักดิ์ชัย แนมจันทร์ ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มจธ. ได้นำเสนอการดำเนินงานด้านการบริหารงาน และการทำงานร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือของแต่ละสถาบัน และการนำเสนอเรื่องการบริหารจัดการของกลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด โดย ผศ. ดร.เดี่ยว กุลพิรักษ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายภาพลักษณ์องค์กรและการตลาด และคุณฉัตรชัย มุ่งธัญญา หัวหน้ากลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด ตลอดจนร่วมแลกเปลี่ยนการดำเนินงานด้านต่างๆ ของทั้งสองสถาบัน