คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ. จัดอบรมและเสวนา เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Research Ethics)

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2567 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดโครงการอบรมและเสวนา เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Research Ethics) ณ ห้องเรียน 30907 อาคาร S13 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยมี รศ.ดร.กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสื่อสารองค์กร และประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาเทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมและเสวนา พร้อมด้วย รศ.ดร.พรปภัสสร ปริญชาญกล อาจารย์ประจำวิชาฯ และได้รับเกียรติจาก ดร.ผ่องศรี เวสารัช อนุกรรมการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มจธ. และนักทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร มจธ. บรรยายในหัวข้อ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และการยื่นเอกสาร IRB ในการวิจัย” นอกจากนี้ หลังจากจบการบรรยายได้มีการเสวนาร่วมกับ ผศ.ดร.เพียงเพ็ญ จิรชัย เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ อาจารย์จากสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ. เเละ คุณสมภพ บวรสิรวุฒิ วิทยากรฝึกอบรมสถาบันการเงิน และองค์กรชั้นนำ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ ในหัวข้อ “ข้อแนะนำในการยื่นขออนุมัติการดำเนินวิจัยต่อคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์” ซึ่งโครงการอบรมและเสวนาดังกล่าวนี้ จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ให้แก่บุคลากรของสาขาวิชาฯ ทั้งอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง การอบรมและเสวนาครั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดียิ่ง มีผู้เข้าร่วมอบรมและเสวนาประมาณ 105 คน