สพบ. จัดโปรแกรมการพัฒนาบุคลากร เรื่องการเพิ่ม Productivity รุ่นที่ 1 สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน เตรียมความพร้อมก่อนการก้าวไปสู่หน้าที่และภารกิจความรับผิดชอบที่สูงขึ้นที่สามารถปฏิบัติงานอย่างเป็นมืออาชีพ

สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลจะจัดโปรแกรมการพัฒนาบุคลากร เรื่องการเพิ่ม Productivity รุ่นที่ 1 สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน (ระดับ จ3-จ4 และ สว4-สว5) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการก้าวไปสู่หน้าที่และภารกิจความรับผิดชอบที่สูงขึ้นที่สามารถปฏิบัติงานอย่างเป็นมืออาชีพ มีความสามารถในการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 19 มีนาคม 2567

โดย โปรแกรมการพัฒนา แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อและเป้าหมายการเรียนรู้ ในช่วงต่างๆ ดังนี้

1. เป้าหมายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดย ผศ. ดร.ทวีศักดิ์  กฤษเจริญ [วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567] เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจบทบาทและเป้าหมายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อการบริหารให้คนก้าวหน้างานสำเร็จและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้กับองค์กร

2. การเพิ่มคุณภาพงานด้วย Productivity โดย รศ. ดร.อธิปัตย์  บุญเหมาะ [วันที่ 12 และ 16 กุมภาพันธ์ 2567] เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเชื่อมโยงกระบวนการทำงาน (PDCA) ในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่การวางแผนอย่างมีระบบตลอดถึงการตรวจสอบผลลัพธ์ และการปรับปรุงกระบวนการให้ดียิ่งขึ้น

3. เครื่องมือสู่ความสำเร็จ โดย ผศ. ดร.มิ่งขวัญ  ภาคสัญไชย [20 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม 2567] เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้เครื่องมือในการคิดวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ ให้ครอบคลุมเห็นความเชื่อมโยงในรายละเอียด และสามารถเขียนถ่ายทอดออกมาได้อย่าง สั้น กระชับ ครบถ้วน ตรงประเด็น หวังผลได้

4. Design Sprint โดย ดร.สุจิต พงษ์นุ่มกุล [วันที่ 11, 15 และ 19 มีนาคม 2567] เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา ผ่านการฝึกวิเคราะห์และทดสอบไอเดีย สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้สามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพ และได้รับความพึงพอใจจากลูกค้าสอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงาน และ องค์กร

โดยมีวิธีการพัฒนาในรูปแบบผสมผสาน (Blended learning) ที่เริ่มด้วยผู้เข้าอบรมจะเรียนรู้หลักการพื้นฐานของแต่ละหัวข้อผ่าน Platform เป็นพื้นฐานก่อนเข้าสู่กิจกรรม Workshop และรับโจทย์จากวิทยากรเพื่อนำไปฝึกและได้รับ Feedback ยังมีกลไกของทีมพี่เลี้ยง (Mentor) ให้ข้อคิดเห็นพร้อมให้แนะนำ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสะท้อนคิดและปรับใช้ให้เข้ากับการทำงานจริงได้ด้วยตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพ