คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 7 และระดับชาติครั้งที่ 4 (ICLIST & NCLIST 2024)

เมื่อวันที่ 21-23 มีนาคม 2567 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. โดยสาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีร่วมกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน องค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งใน และต่างประเทศ ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล., คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ., มทร.ธัญบุรี, คณะศึกษาศาสตร์ มศว., คณะศึกษาศาสตร์ มน., มจธ. (ราชบุรี), สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1, สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2, สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข, สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, สถาบันโค้ชไทย, AECT-Thailand, Microsoft (Thailand) Co., บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และ Amazon Web Services (Thailand) Ltd. ร่วมดำเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติทางด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2024 (The 7th International Conference on Learning Innovation in Science and Technology และ การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4) (ICLIST & NCLIST 2024) นำโดย รศ. ดร.ณรงค์ มั่งคั่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผศ. ดร.มงคล นามลักษณ์ หัวหน้าโครงการปริญญาเอก กล่าวต้อนรับและเปิดงาน ณ โรงแรมอมารี พัทยา จังหวัดชลบุรี และรูปแบบออนไลน์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรวมตัวของนักวิจัยในด้านการเรียนรู้และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งเน้นทางด้านการศึกษาทั้งในและนอกระบบ การศึกษาเฉพาะบุคคล อาชีวศึกษา และการศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับหัวข้อหลัก คือ นวัตกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสังคมของการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้มีการพัฒนาองค์ความรู้ อีกทั้งเป็นเวทีสำหรับนักวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์งานวิจัยเป็นแนวทางใหม่ในการจัดการศึกษาที่เน้นการบูรณาการและการนำไปใช้แก้ปัญหาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่มีคุณประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต ทั้งนี้มีนักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไป เข้าร่วมนำเสนอผลงานทั้งรูปแบบ Oral Presentation, Poster Presentation และ Online รวม 84 บทความ

ภายในงานมีการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Keynote Speakers) จำนวน 2 ท่าน ได้แก่  (1) Assoc. Prof. Eugene G. Kowch, Ph.D. Werklund School of Education, University of Calgary ในหัวข้อ “Innovation and leadership in learning” และ (2) Prof. Masahiro Inoue, Ph.D., P.E. JP, PMP Specially Appointed Professor, Keio University ในหัวข้อ “Engineering Education for Innovation and Sustainable Development” ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 150 คน