คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ. จัดโครงการ Generation Thailand on FIET-KMUTT โปรแกรมพัฒนานักศึกษาฝึกงานสู่ภาคอุตสาหกรรม ครั้งที่ 3 หัวข้อ “Coaching”

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ. จัดโครงการ Generation Thailand on FIET-KMUTT โปรแกรมพัฒนานักศึกษาฝึกงานสู่ภาคอุตสาหกรรม นำโดย ดร.วิศิษฏ์ศรี วิยะรัตน์ หัวหน้าโครงการ, รศ.ดร.เสกสรรค์ แย้มพินิจ ที่ปรึกษาโครงการ, ผศ.ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์, ผศ.ดรพรรษา เอกพรประสิทธิ์ อาจารย์ประจำรายวิชา นายศุภกรณ์ ภิรมย์พร้อม และนางสาวธิดาพร จันทร์หอม โดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร ดร.เทอดทูน ไทศรีวิชัย ประธานสถาบันโค้ชไทย มาอบรมให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “Coaching” จำนวน 50 คน โครงการในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ กับ สำนักเคเอกซ์ มจธ. และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการบริการวิชาการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (Fiet Connect) เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้ผู้รับการโค้ชเกิดกระบวนการค้นหาภายในตัวเอง พัฒนาตนเอง พัฒนาทีมและทุกเรื่องที่เกี่ยวกับความสำเร็จได้อย่างดีเยี่ยม