สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมต้อนรับผู้แทนกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กปว.) ประเมินผลการดำเนินงานโครงการนำร่องภายใต้การดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (ภาคกลาง)

เมื่อวันที่ 21 – 22 มีนาคม 2567 ผู้แทนกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (กปว.) ลงพื้นที่ประเมินผลการดำเนินงานโครงการสร้างกำลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาค
เพื่อตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศและโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจท้องถิ่นในภูมิภาคด้วยองค์ความรู้ ภูมิปัญญาและนวัตกรรม ร่วมกับ บริษัท ไทม์ คอนซัลติ้ง จำกัด ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดย คุณโสภิดา บุญเอนกทรัพย์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม พร้อมด้วย รศ.บุษยา บุนนาค ที่ปรึกษา สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม พร้อมทีมงานให้การต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ ผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการดังกล่าว
รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินโครงการ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาโครงการในระยะถัดไป


จากนั้นได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมและสัมภาษณ์ผลการดำเนินงานและแนวทางการต่อยอดธุรกิจกับผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 3 ราย ได้แก่

  1. บริษัท ตรงกมล จำกัด (การพัฒนาน้ำยาฟลูออเรสเซนต์เพื่อการส่งออกสู่ภาคอุตสาหกรรม) ซึ่งเข้าร่วมโครงการสร้างกำลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาค แผนงานรหัส P4-64
  2. บริษัท ตะวันทิพย์ ฟูดโปรดักส์ จำกัด (การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซีอิ๊วผงด้วยเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย) ซึ่งเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจท้องถิ่นในภูมิภาคด้วยองค์ความรู้ ภูมิปัญญา และนวัตกรรม แผนงานรหัส P6-65
  3. วิสาหกิจชุมชนสวนปาณิสรา (การยืดอายุน้ำฝรั่งคั้นด้วยเทคนิค UV Pasteurization) ซึ่งเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจท้องถิ่นในภูมิภาคด้วยองค์ความรู้ ภูมิปัญญา และนวัตกรรม แผนงานรหัส P7-65
    โดยผู้ประกอบการทั้ง 3 นั้นได้นำความรู้ ทักษะ และเครือข่ายที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปต่อยอดในการดำเนินธุรกิจของตนเองจนสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ของตนเองที่มีจุดเด่นเฉพาะ เพื่อนำไปจัดจำหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ