มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจัดพิธีเปิดกิจกรรม 2B-KMUTT รุ่นที่ 18 Future Leader Camp 2024

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้จัดพิธีเปิดโครงการ 2B-KMUTT รุ่นที่ 18 “Future Leader Camp” ค่ายฝึกทักษะและสั่งสมประสบการณ์การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การออกแบบและนวัตกรรม ณ ห้องประชุมจำรัส ฉายะพงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและผู้เรียนรู้ ขึ้นกล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ 2B-KMUTT รุ่นที่ 18 ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – วันที่ 5 เมษายน 2567 จากนั้นเป็นเซทชั่นการบรรยาย เล่าถึงประสบการณ์การใช้ชีวิตและการทำโครงงานด้านวิจัย โดยรุ่นพี่ 2B-KMUTT รุ่นที่ 3 รองศาสตราจารย์ ดร.พชรพิชญ์ พรหมอุปถัมภ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล, การบรรยาย ในหัวข้อ “เทคนิคในการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยขั้นเทพ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ หมากผิน สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STIPI) และการบรรยาย ในหัวข้อ “เรื่อง Sustainable Development Goals (SDGs)”โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ยศพงษ์ ลออนวล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน

โครงการ 2B-KMUTT มีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการให้นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ ได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ขั้นตอนและวิธีการทำโครงงานวิจัย ได้สัมผัสการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และรู้จักมหาวิทยาลัยมากขึ้น โดยจะรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 และ นักเรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 1 – 2 และจะมีการคัดเลือกนักเรียนจากคณะกรรมการอ่านใบสมัครและการสัมภาษณ์ มีอาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยฯเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลให้คำปรึกษาในการทำโครงงานวิจัยตลอดระยะเวลา 2 สัปดาห์

ปัจจุบันการจัดโครงการ 2B-KMUTT ได้ดำเนินการมา เป็นรุ่นที่ 18 โดยแบ่งตาม 10 กลุ่มวิจัย ตามความรู้และความสนใจ ได้แก่ 1.ด้านพลังงาน 2.ด้านหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และเครื่องกล 3.อาหารและสุขภาพ 4.คอมพิวเตอร์และ IT 5.มัลติมีเดียและอาตส์ 6.คณิตศาสตร์และฟิสิกส์ 7.ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8.วัสดุ 9.การก่อสร้างและขนส่ง และ 10.ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์