สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ร่วมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเพิ่มผู้มีความสามารถพิเศษฯ ด้าน Robotics, AI และ Coding ร่วมกับ FIBO

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.สุรพงษ์ เอิมอุทัย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชานินทร์ จูฉิม รองผู้อำนวยการการฝ่ายพัฒนาสื่อและการจัดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน มจพ. เข้าศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเพิ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาและเครือข่ายด้าน Robotics, AI, Coding (RAC) (Talent RAC) ณ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) โดยมี รศ. ดร.สยาม เจริญเสียง ผู้อำนวยการ ผศ. ดร.อรพดี จูฉิม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมด้วยนักวิจัยและบุคลากร ให้การต้อนรับ