FIBO ต้อนรับคณะ บพค. ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงาน AI For All

17 กุมภาพันธ์ 2566 – FIBO ต้อนรับ ผศ. ดร.ศิรินันท์ กุลชาติ รองผู้อำนวยการ บพค. พร้อมด้วยคณะผู้ทรงคุณวุฒิด้านปัญญาประดิษฐ์ และนักวิเคราะห์โครงการ ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงาน AI For All ที่ได้รับสนับสนุนทุน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยคณะ บพค. รับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการของโครงการย่อยภายใต้แผนงาน AI For All ปีงบประมาณ 2564 ประกอบด้วย 2 โครงการ o “โครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจและกระแสความ สนใจเรื่องปัญญาประดิษฐ์สำหรับทุกคน” นำเสนอโดย ดร.อัญชลิสา แต้ตระกูล หัวหน้าโครงการ มีผลงานโดดเด่นในการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านปัญญาประดิษฐ์ให้กับบุคคลทั่วไปได้กว่า 14 ล้านคน ผ่านการจัดกิจกรรม AI นิทัศน์ โดยเฉพาะงาน AI/Robotics For All Expo 2022 และสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ของโครงการ ทั้ง Facebook YouTube TikTok รวมถึงเว็บไซต์ www.aiforall.or.th

o “โครงการส่งเสริมวิทยาการหุ่นยนต์สำหรับทุกคน ระยะที่ 2” นำเสนอโดย รศ. ดร.สยาม เจริญเสียง หัวหน้าโครงการ มีเป้าหมายในการส่งเสริม สร้าง และพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาการหุ่นยนต์สำหรับบุคคลทุกระดับ ซึ่งสามารถพัฒนาทักษะทางด้านหุ่นยนต์ให้กับบุคคลในกลุ่มต่าง ๆ ได้รวมกว่า 2 แสนคน โดยมีผลงานโดดเด่นตั้งแต่การสร้างและส่งเสริมการใช้สื่อการเรียนการสอนด้าน Innovative Telelearning Lab & Resource Sharing ในโรงเรียนเกือบ 40 แห่งทั่วประเทศ จัดกิจกรรมแข่งขัน Metaverse for Smart Factory Contest 2022 และ 3D Modeling & Printing Contest 2022 พร้อมทั้งระบบการเรียนรู้ระยะไกล Non-degree หลักสูตรด้านหุ่นยนต์ และแพลตฟอร์มการเรียนรู้ทางเว็บไซต์ learn.thairobotics.org

โอกาสนี้ คณะผู้ทรงคุณวุฒิและ บพค. ได้เยี่ยมชมพื้นที่สถาบัน และผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาการหุ่นยนต์ที่เกิดขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมวิทยาการหุ่นยนต์สำหรับทุกคน เช่น Tele 3D Printing, Tele Sorting System เป็นต้น พร้อมกันนี้ คณะผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานโครงการ และการต่อยอดการทำงานในอนาคตให้เกิดความยั่งยืนทั้งเครือข่ายและกิจกรรม