มจธ. รับมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับอุดมศึกษาจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้พิจารณาอนุมัติทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับอุดมศึกษา ระดับชั้นปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือประสบปัญหาระหว่างศึกษา จำนวน 2 ทุน มูลค่าทุนละ 25,000 บาท และได้พิจารณาอนุมัติผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาระดับชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2566 ให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร เป็นผู้ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือประสบปัญหาระหว่างศึกษา และมีผลการเรียนดี จำนวน 10 ทุน มูลค่าทุนละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

โดยได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้รับเกียรติจาก ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ, นายสัก กอแสงเรือง รองประธานกรรมการ, นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ โอกาสนี้คุณณัฐพงศ์ รัตนสุภา บุคลากรกลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา พร้อมด้วย นายพัฒชกร รุททองจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ นายเอกวุฒิ เรืองสง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี นางสาวอัจฉราพร แซ่เจ็ง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานวัตกรรมบริการดิจิทัล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ นายเมธาวุฒน์ ปัญญาพุฒิโรจน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม เข้าร่วมรับทุนการศึกษาในพิธี