สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ศึกษาดูงานด้านระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 ผู้คณะบริหารจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำนวน 21 คน นำโดย ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี NIDA มาศึกษาดูงานด้านระบบสารสนเทศ Enterprise Resource Planning (ERP) เพื่อนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มจธ. กล่าวต้อนรับ ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร แนะนำภาพรวมการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ผศ. ดร.มารอง ผดุงสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน ทรัพย์สินและสารสนเทศ นำเสนอ นโยบายการบริหารงานด้านการเงินการคลังและการพัสดุของมหาวิทยาลัย คุณวัฒนา หินไชยศรี ผู้จัดการโครงการ สำนักคอมพิวเตอร์ นำเสนอภาพรวม ระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) คุณอัมพิกา เกตุกราย ผู้อำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์ นำเสนอระบบ e-Budgeting, คุณพิมพ์ณรัตน์ เจริญมากสุวรรณ จากสำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์ นำเสนอ การเตรียมข้อมูล การบริหารงานด้านพัสดุและการใช้งานระบบ ERP, คุณสำรวย แซ่เตียว ผู้อำนวยการสำนักงานคลัง นำเสนอ การใช้งานระบบ ERP และการบริหารงานการคลัง พร้อมทั้งร่วมกันตอบข้อซักถาม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี