ประชุมเชิงวิชาการ CaRe Network Symposium 2024 หัวข้อ ”Renewable Energy for Sustainable Development Goals”

เมื่อวันที่ 20-22 มีนาคม 2567 ศูนย์เครือข่ายวิจัยนานาชาติ CaRe Network International Research Center นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. ภูมิ คำเอม อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประธานกรรมการดำเนินงานฯ ได้จัดงานประชุมเชิงวิชาการ CaRe Network Symposium 2024 ในหัวข้อ ”Renewable Energy for Sustainable Development Goals” ณ ห้อง Grand Ballroom โรงแรม Amari พัทยา จังหวัดชลบุรี

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ คำเอม ประธานจัดงาน การยกระดับนักวิจัยไทยเพื่อเป็นแกนนำในภาคีเครือข่ายสหสาขาระดับนานาชาติเพื่อการออกแบบพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนที่ลดการใช้คาร์บอน” กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ Care Network ประจำปี 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดงานประชุมวิชาการ CaRe Network Symposium 2024 และเยี่ยมชมผลงานของนักวิจัยระดับ L1-L4 ในโครงการวิจัยการยกระดับนักวิจัยไทย เพื่อเป็นแกนนำในภาคีเครือข่ายสหสาขาระดับนานาชาติเพื่อการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนที่ลดการใช้คาร์บอน” ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ได้แก่ รถบัสไฟฟ้า รถยูนิคอน สถานีชาร์จ PEA Volta โปสเตอร์ นักวิจัย CaRe1 และ CaRe2

จากนั้น จึงได้จัดให้มีเวทีเสวนา “มุมมองการพัฒนากำลังคนของประเทศกับอนาคตของอุตสาหกรรมไทย “ ด้าน Carbon Neutrality” โดยภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สจล. และภาคีเครือข่ายภาคเอกชน เป็นต้น

โดยการจัดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ Care Network ประจำปี 2567  เป็นการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการวิจัย “การยกระดับนักวิจัยไทยเพื่อเป็นแกนนำในภาคีเครือข่ายสหสาขาระดับนานาชาติเพื่อการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนที่ลดการใช้คาร์บอน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานของนักวิจัยและแพลตฟอร์มการยกระดับนักวิจัยไทย เพื่อเป็นแกนนำในภาคีเครือข่ายสหสาขาระดับนานาชาติด้านการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนที่ลดการใช้คาร์บอน