สัมมนา Measure what matters: Power up Success through Collaborative Goal-Setting for KMUTT

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดย 4 หน่วยงานบริการนักศึกษาและผู้เรียนรู้ ได้แก่ สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา สำนักงานทะเบียนนักศึกษา สำนักงานกิจการนักศึกษา และกลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา ได้จัดโครงการสัมมนา  Measure what matters: Power up Success through Collaborative Goal-Setting for KMUTTโดยมีวัตถุประสงค์หลักในการกำหนดทิศทางและเป้าหมายการพัฒนา ให้สอดคล้องตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาการให้บริการที่เป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง สร้างทีมบริการ ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดสัมฤทธิ์ผลในการให้บริการต่อผู้ใช้บริการทุก ๆ กลุ่ม เชื่อมโยงกระบวนการให้บริการของแต่ละหน่วยงานแบบบูรณาการร่วมกัน และเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีของหน่วยงานที่ให้บริการนักศึกษาทั้ง 4 หน่วยงาน โดยมี คุณปนัดดา พ่วงพี หัวหน้ากลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา กล่าวรายงาน  รศ.ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและผู้เรียนรู้ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และบรรยายพิเศษ เรื่อง “ความสำคัญของการร่วมมือและการตั้งเป้าหมายร่วมกัน (Collaborative Goal-Setting)” พร้อมกันนี้คุณสมพร น้อยยาโน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนิเวศเพื่อนักศึกษาและผู้เรียนรู้ ได้กล่าวสนับสนุนและให้แนวทางการดำเนินงาน จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารพหุวิทยาการ (LX)