สภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี และ มจธ. ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านพลังงานให้บุคลากรภาคอุตสาหกรรม จังหวัดราชบุรี

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดราชบุรี  ณ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี โดยมี รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คุณแสงชัย วิริยะอำไพวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี คุณอนันต์ ฟักสังข์ อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี  และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเปิดการอบรม  โดยแบ่งหัวข้อในการอบรมเชิงปฏิบัติการเป็น 3 ระดับ ดังนี้

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 อบรมเรื่อง การประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงานขั้นต้น 

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 อบรมเรื่อง การประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงานขั้นกลาง

และวันที่ 22 สิงหาคม 2566 อบรมเรื่อง การประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงานกับความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ

โดยมี ดร.สมภพ ปัญญาสมพรรค์ รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษานอกพื้นที่และราชบุรี และคณะวิทยากรด้านการจัดการพลังงาน จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี อาจารย์ธีรนันทา ฤทธิ์มณี วิทยากรด้านการจัดการคาร์บอนฟุตพรินซ์องค์กร (CFO) หลังการอบรม มีการมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าอบรมทุกท่าน โดยอาจารย์ธนิตสรณ์ จิระพรชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี)

การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นการสร้างความร่วมมือ และพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดราชบุรีของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี) เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดราชบุรีด้านพลังงาน ได้มีการนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและสามารถลดต้นทุนพลังงานในการผลิตและสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภาคอุตสาหกรรมพื้นที่จังหวัดราชบุรี