สพบ. มจธ. นำพนักงานใหม่ศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการ ณ มจธ. บางขุนเทียน ภายใต้โครงการ Onboarding Program รุ่นที่ 4

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (สพบ. มจธ.) จัดโครงการศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการสำหรับพนักงานใหม่ ภายใต้โครงการ Onboarding Program ณ มจธ. บางขุนเทียน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อรรณพ นพรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.) กล่าวต้อนรับ และแนะนำภาพรวมการดำเนินงานของ มจธ. บางขุนเทียน อีกทั้งบรรยายเรื่อง “Success Story” มจธ. บางขุนเทียน ร่วมกับ คุณสวลี ดีประเสริฐ ตัวแทนจากหน่วยบริหารวิชาการและฝึกอบรม สรบ. จากนั้นเข้าเยี่ยมชมพื้นที่วิจัยและห้องปฏิบัติการได้แก่ แลปสาหร่าย (Lab AGB) ศูนย์เรียนรู้ไฟฟ้าชนบท (CESI) Lab BPCL Lab Sensor และ PIP ชั้น 1 อาคาร BRI

โครงการ Onboarding Program มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานใหม่ได้รู้จัก มจธ. ในทุกมิติ ได้แก่ ในด้านประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย รวมไปถึงระบบสนับสนุนการทำงานต่างๆ เพื่อให้เข้าใจรากฐาน ทิศทางการดำเนินงาน และการพัฒนาของ มจธ. อีกทั้งสร้างความเชื่อมั่น และความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมองค์กร รวมไปถึงทัศนคติด้านการทำงาน และทักษะที่สำคัญต่างๆ ตลอดจนให้พนักงานใหม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองและปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย และเข้าใจบทบาทในการเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย ที่ต้องประพฤติปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพหรือประมวลจริยธรรมของ มจธ.