สออ. มจธ. จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการสู่ตลาดโลกระดับภูมิภาค (Regional to Global: R2G)

วันที่ 20 – 21 เมษายน พ.ศ. 2566 สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้มีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้ประกอบการเทคโนโลยี ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพ ให้ผู้ประกอบการเทคโนโลยีได้มีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดโลก

การจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.จักรกฤษณ์ เตชะอภัยคุณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม และ ดร.มุทธมาศ วงศ์วานิช ผู้แทนกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวเปิดงาน พร้อมให้มุมมองที่สำคัญ กับผู้ประกอบการเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนของภาครัฐต่อภาคเอกชนในการนำเทคโนโลยีไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศของผู้ประกอบการเทคโนโลยีไทย ทั้ง 14 บริษัท ได้แก่

 1. บริษัท กูเทน พีทีอี จำกัด
 2. บริษัท ชยพล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 3. บริษัท วงศ์ไผ่ จำกัด
 4. บริษัท บนกองเงินกองทอง โซลูชัน จำกัด
 5. บริษัท คอมพิวท์แอนด์ไฟท์เตอร์ จำกัด
 6. บริษัท สมาร์ทแมท อินโนเวชั่น จำกัด
 7. บริษัท เพทที่นี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 8. บริษัท ไบโอเวลธ์ จำกัด
 9. บริษัท เพชร วิสโกร จำกัด
 10. บริษัท แซดพีเอส คอร์เปอเรชั่น จำกัด
 11. บริษัท เดนท์-เทรนด์ จำกัด
 12. บริษัท ตะวันทิพย์ ฟูดโปรดักส์ จำกัด
 13. บริษัท เอ็ม ที เกษตรแปรรูป จำกัด
 14. บริษัท มาดามอร ฟู๊ด แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ในการดำเนินการในครั้งนี้นั้นได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการวางกลยุทธ์ธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการตลาดระหว่างประเทศ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการจัดการทางการเงินระหว่างประเทศ รวมถึงการนำเสนอธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร อันได้แก่ ผศ.ดร.ปารเมศ วรเศยานนท์ ดร.แคทรียา ธนาถนอมกุล คุณพิมพ์ชนก ปิ่นทองพันธ์ และคุณเพชร ยงจิรนันท์

โครงการบรรลุวัตถุประสงค์เป็นอย่างดีทั้งด้านของการเตรียมความพร้อม การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท และการพัฒนาช่องทางความร่วมมือในการผลกดันผู้ประกอบการกับหน่วยงานภาครัฐ และมหาวิทยาลัยสำนักอุทยานวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สนับสนุนผู้ประกอบการ “ด้านการถ่ายทอดและบ่มเพาะเทคโนโลยี”