คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ.ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ โครงการพัฒนากลไกลและระบบนิเวศที่เหมาะสมในการเชื่อมโยงองค์ความรู้สู่ภาคอุคสาหกรรม ระหว่าง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กับ สำนักเคเอกซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ โครงการพัฒนากลไกลและระบบนิเวศที่เหมาะสมในการเชื่อมโยงองค์ความรู้สู่ภาคอุคสาหกรรม ระหว่าง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กับ สำนักเคเอกซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมี รศ.ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ฯ เป็นประธานลงนามในพิธี พร้อมด้วย รศ.ดร.เสกสรรค์ แย้มพินิจ รองคณีบดีฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นพยาน พร้อมด้วย ดร.ภัทรชาติ โกมลกิติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสำนักเคเอกซ์ มจธ. และนายวรรณภพ กล่อมเกลี้ยง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสำนักเคเอกซ์ มจธ. ณ สำนักเคเอกซ์ มจธ.เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ซึ่งการลงนามในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อผลักดัน ส่งเสริม พัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน (Change agent) ให้มีความรู้และความสามารถในการพัฒนาการเรียนการสอน และการเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อสร้างโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วงงานได้เข้าถึงแหล่งทุนในรูปแบบต่าง ๆ เช่นทุนวิจัยของรัฐบาล ทุนการสนับสนุนจากเอกชน เป็นต้น