มจธ. ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก มทร.พระนคร เยี่ยมชมการดำเนินงานและแนวทางการบริหารจัดการด้านสื่อสารองค์กร

KMUTT welcome the executives and personnel from Rajamangala University of Technology Phra Nakhon (RMUTP) visiting and learning about ‘Organizational Communication Operations and Management Strategies

Date: August 24, 2023

Venue: Prapha Prachaksuphaniti Meeting Room (AD907), 9th Floor, Office of the President Building, KMUTT Bangmod Campus 

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร. พระนคร) นำโดย รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร พร้อมด้วย ผศ.อรรถการ สัตยพาณิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหาร บุคลากรงานสื่อสารองค์การ เข้าศึกษาดูงาน กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ณ ห้องประชุม AD907 ประภา ประจักษ์ศุภนิติ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล กล่าวต้อนรับ ผศ. ดร.เดี่ยว กุลพิรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย Digital Transformation ให้ความรู้ด้าน Digitalization และ Brand Management ของ มจธ. จากนั้น คุณฉัตรชัย มุ่งธัญญา หัวหน้ากลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด นำเสนอโครงสร้าง แนวทางและการดำเนินงานของกลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด  ตลอดจนร่วมแลกเปลี่ยนการดำเนินงานด้านสื่อสารของทั้งสองมหาวิทยาลัย