ศูนย์พัฒนาสมรรถนะสากล (GCDC) คณะศิลปศาสตร์ นำนักศึกษาจาก มจธ. จำนวน 5 คน เข้าร่วม โครงการ Summer camp & global immersion 2023 ณ Universitas Padjdajaran เมืองบันดุง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ 6-12 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ศูนย์พัฒนาสมรรถนะสากล (GCDC) ได้นำนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 5 คน เข้าร่วมกิจกรรม summer camp & global immersion 2023 ณ Universitas Padjdajaran เมืองบันดุง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ASEAN Collaborative Group ครั้งที่ 2 : มหาวิทยาลัยกลุ่มประเทศอาเซียนภายใต้แนวคิด ความเป็นผู้ประกอบการที่ทำการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้นักศึกษาและบุคลากรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม อีกทั้งได้พัฒนาทักษะสมรรถนะสากล ทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะการสื่อสาร ทักษะทางสังคมและการทำงานเป็นทีม เพื่อพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโลกในศตวรรษที่ 21