พิธีปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น EEC Model Type ภายใต้โครงการยกระดับทักษะพัฒนาบุคลากรระยะเร่งด่วนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) และบริษัท ซีพีแรม จำกัด เข้าร่วมพิธีปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น (EEC Model Type สำหรับ บริษัท ซีพีแรม จำกัด โดย สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) ร่วมกับ สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในโครงการยกระดับทักษะพัฒนาบุคลากรระยะเร่งด่วนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม 2566 และดำเนินการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 7 หลักสูตร

ในการนี้ รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มจธ. ได้กล่าวแสดงความยินดีและให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 32 ท่าน รศ. ดร.สยาม เจริญเสียง รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ รศ.เอนก ศิริพานิชกร ผอ.สวท. ดร.อรกัญญาณี เลี้ยงอิสสระ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และรักษาการหัวหน้าศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ผศ. ดร.อรพดี จูฉิม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการเรียนรู้ตลอดชีวิต สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม และคณาจารย์ นักวิจัย FIBO ได้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอโครงการ จากผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ที่นำความรู้และทักษะจากการฝึกอบรม ทั้ง 7 หลักสูตร มาประยุกต์และวางแผน เพื่อจะนำไปปรับใช้ในภาคการผลิตและแปรรูป ในอุตสาหกรรมอาหารต่อไป

โอกาสนี้ คุณวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด ผู้ริเริ่มโครงการนี้ร่วมกับ มจธ. ได้ร่วมรับฟังการนำเสนอผลงาน และกล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ คณะผู้บริหารได้ร่วมกันหารือในการดำเนินการต่อยอดความสำเร็จของโครงการในระยะต่อไป