มจธ. รับมอบทุนการศึกษาจาก “ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์” ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566

ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ‘ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566’ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 ณ อาคาร Pearl Bangkok โดยมี คุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและมอบทุนการศึกษาให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการช่วยพัฒนา แก้ปัญหาและยกระดับ ด้านศาสนา การศึกษา และสังคม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยประเทศชาติและสังคมไทยให้น่าอยู่และมีความสุข ในการนี้ ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ ได้พิจารณาสนับสนุน ‘ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์’ ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 1,000,000 บาท โดยมี รศ. ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและผู้เรียนรู้ เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมรับทุนการศึกษาในครั้งนี้

“ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์” เห็นความสำคัญในการส่งเสริม ศาสนา การศึกษา และสังคม จึงได้ริเริ่มมอบ ‘ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์’ ในปี 2553 และได้มอบทุนต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนทางด้านศาสนา การศึกษา และสังคม โดยเฉพาะทางด้านศาสนาจะสนับสนุนให้มูลนิธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแผ่พุทธศาสนาและสำนักวิปัสสนาต่างๆ สามารถช่วยในการเผยแผ่ศาสนาให้ได้ดียิ่งขึ้น ในด้านของการศึกษามีวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุนสถาบันการศึกษาต่างๆ ให้แก่นิสิต นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งจะช่วยให้สามารถสำเร็จการศึกษาและเป็นกำลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป และในด้านสังคมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรต่างๆ ที่มีเป้าหมายช่วยเหลือคนกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเด็ก สตรี คนชรา หรือคนด้อยโอกาสทางสังคม