มจธ. ร่วมกับ SAANSOOK Application จัดกิจกรรม Challenge ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของบุคลากรและนักศึกษา มจธ.

KMUTT in collaboration with SAANSOOK Application organized challenge activities to promote the well-being of personnel and students.

Date: September 18, 2023

Venue: KMUTT outdoor sports stadium

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย คณะกรรมการเพื่อสร้างเสริมองค์กรแห่งความสุข KMUTT Happy Workplace ร่วมกับ SAANSOOK Application จัดกิจกรรม Challenge ส่งเสริมสุขภาวะให้กับบุคลากรและนักศึกษา มจธ. โดยเป็นโครงการวิจัยและพัฒนาที่ได้รับการสนับสนุนทุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งกิจกรรม Challenge ที่จัดขึ้นแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ Challenge เก็บเหรียญสำหรับบุคลากร และนักศึกษา ด้วยการดูแลสุขภาพด้านการออกกำลังกาย การกิน การนอน และการผ่อนคลาย รวมถึงการบันทึกข้อมูลในด้านการกิน อารมณ์ น้ำดื่ม การนับก้าวเดิน เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ ตั้งแต่ 8 สิงหาคม – 17 กันยายน 2566 เพื่อกระตุ้นให้แต่ละบุคคลเกิดความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพองค์รวม

และเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 ได้จัดให้มีกิจกรรม Challenge นับก้าว ณ สนามฟุตบอล มจธ. โดยมี ผศ. ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบุคคล กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการสร้างเสริมสุขภาพ พร้อมด้วย รศ. ดร.ชูจิต ตรีรัตนพันธ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีนวัตกรรมบริการ กล่าวแนะนำ SAANSOOK Application และได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี รศ. ดร. เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและผู้เรียนรู้ ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล ร่วมออกกำลังกายร่วมกับบุคลากร นอกจากนี้ยังมีการประกาศผล และมอบของรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรม Challenge นับเหรียญ / นับก้าว ทั้งนี้มีบุคลากรและนักศึกษา มจธ. ร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน โดยในโอกาสต่อไปจะมีกิจกรรมที่ขับเคลื่อนภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการเพื่อสร้างเสริมองค์กรแห่งความสุข KMUTT Happy Workplace คือ งานกีฬาบุคลากร มจธ. ที่จะเกิดขึ้นในเดือนมกราคม 2567 ต่อไป