คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. จัดงานกตเวทิตาจิต เกษียณเกษมสุข ประจำปี 2566 (Happy Retirement 2023)

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ.จัดงานกตเวทิตาจิต เกษียณเกษมสุข ประจำปี 2566 (Happy Retirement 2023) โดยมี รศ.ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองคณบดี อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงาน ณ ห้องโฟร์ริเวอร์ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา กรุงเทพมหานคร ซึ่งในปีนี้ทางคณะฯ มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ จ.ส.อ.พินิจ ประจันตวนิช เลขานุการคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ และคุณสัญสนี ศรีสุกใส พนักงานช่วยพนักงาน ซึ่งทั้ง 2 ท่านสังกัดสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ ภายในกิจกรรมมีการรับชมวีดิทัศน์ ประวัติและผลงานผู้เกษียณอายุ การกล่าวแสดงกตเวทิตาจิต จาก รศ.ดร.สุชปา เนตรประดิษฐ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การแสดงจากเจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดี การมอบของที่ระลึกจากสาขาวิชาฯ ให้แก่ผู้เกษียณพร้อมกล่าวอวยพรและขอบคุณ อีกทั้งยังมีกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ พร้อมรับประทานอาหารร่วมกัน โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อยกย่อง ชมเชย เชิดชูเกียรติ และระลึกถึงบุคลากรที่จะเกษียณอายุ ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นประโยชน์และมีคุณค่า อีกทั้งยังเป็นทรัพยากรบุคคลที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาคณะ มหาวิทยาลัยให้มีความก้าวหน้าต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน