มจธ. ให้การต้อนรับ สำนักงาน ป.ป.ช. กลุ่มศิษย์เก่า/นักศึกษา/ผู้รับบริการ ของมหาวิทยาลัย ในการประเมินการจัดเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) กลุ่มนักศึกษาเก่า กลุ่มบริษัท ร้านค้า คู่สัญญาของมหาวิทยาลัย และกลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้รับบริการที่สำคัญ ในการเข้าร่วมการตรวจประเมินและจัดเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ณ ห้องประชุม LIB 108 อาคารสำนักหอสมุด โดยมี รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล ให้การต้อนรับ คุณฉัตรชัย มุ่งธัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานอำนวยการ ดำเนินรายการ คุณฉันทนา ภู่ธราภรณ์ ที่ปรึกษาสำนักงานอธิการบดี และผู้แทนจากคณะกรรมการเฉพาะกิจ ITA/หน่วยงาน ช่วยดูแลและให้คำแนะนำ

ในโอกาสนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ชี้แจงข้อมูล ดำเนินการสำรวจ และเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้รับบริการดังกล่าว ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย จำนวนกว่า 100 คน  

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส หรือ ITA เป็นประจำทุกปี ตลอดระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยเข้ารับการประเมิน ITA ได้นำข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้รับ นำมาปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงาน ในส่วนที่ยังเป็นจุดอ่อนของมหาวิทยาลัย และกิจกรรมในครั้งนี้ ก็จะเป็นเครื่องมือสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปปรับปรุง พัฒนา การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม และเป็นมาตรฐานการดำเนินการอย่างยั่งยืนต่อไป