ประชุมคณะกรรมการปริญญาบัตรสามพระจอมเกล้า ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ในฐานะเจ้าภาพจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรสามพระจอมเกล้า ประจำปีการศึกษา 2565 จัดการประชุมคณะกรรมการประสานงาน และคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สจล., มจพ., มจธ. ประจำปีการศึกษา 2565 (พ.ศ. 2566) ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมจำรัส ฉายะพงษ์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 2 มจธ. บางมด

โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจาก 3 สถาบัน ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงรายละเอียด เสนอแนะ และพิจารณา ตลอดจนเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร