มจธ. จัดพิธี พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ยิมเนเซียม อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย และเพื่อให้นักศึกษาแสดงออกถึงความกตัญญู กตเวทีต่อครู อาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ ประสาทวิชาความรู้ให้กับนักศึกษาโดยมุ่งหวังให้นักศึกษาได้เป็นคนดีและทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ โดยมี รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี รศ. ดร.หริส สูตะบุตร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ร่วมเป็นประธาน ในการนี้นักศึกษาเก่าของ มจธ. ได้เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้จัดให้มีพิธีเจิมตำราเรียน พร้อมทั้งร่วมกันปลูกต้นธรรมรักษา บริเวณสนามฟุตบอล ด้านหน้าอาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี