มจธ. จับมือเครือข่ายพันธมิตร ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการ The Future of HR What’s Next in 2024 and Beyond ก้าวสู่อนาคตด้วยการเป็น HR 3.0

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 ณ ห้อง Auditorium ชั้น 7 อาคาร Knowledge Xchange มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) นำโดย ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล และ รศ. ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พร้อมด้วย รศ. ดร.เสกสรรค์ แย้มพินิจ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ บุคลากรในคณะ และผู้ที่เกี่ยวข้องในงานด้านทรัพยากรบุคคล (HR) จำนวนกว่า 40 คน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการ The Future of HR What’s Next in 2024 and Beyond ก้าวสู่อนาคตด้วยการเป็น HR 3.0 ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ ทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ. ได้มีส่วนร่วมในโครงการร่วมกับสำนักเคเอกซ์ (Knowledge Xchange), สถาบันโค้ชไทย และบริษัท ไวท์แรบบิทแมเนจเม้นท์ จำกัด โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาระบบการทำงานที่เป็นรูปธรรมของมาตรฐานการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การเชื่อมโยงองค์กร และบุคคลเพื่อเดินหน้าไปสู่ยุคใหม่ และเพื่อให้มีวิสัยทัศน์ที่จะสามารถนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ให้สำเร็จ