มจธ. ร่วมกับ สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และ NANOTEC จัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับนานาชาติทางนาโนเทคโนโลยี ครั้งที่ 7 (NanoThailand 2021)

คณะวิทยาศาสตร์ และคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เป็นเจ้าภาพร่วมกับ สมาคมนาโนเทคโนโลยี แห่งประเทศไทย (Nanotechnology Association of Thailand) และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับนานาชาติทางนาโนเทคโนโลยี ครั้งที่ 7 (The 7th Thailand International Nanotechnology Conference) [7th NanoThailand 2021] ภายใต้หัวข้อ “บทบาทของนาโนเทคโนโลยีในห้วงเวลาแห่งการปริวรรต” (“Nanotechnology in Time of Disruptive Transformation”) ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2564

พร้อมไฮไลท์เรื่อง Nanotechnology in mRNA COVID-19 Vaccine” ที่ได้รับเกียรติจาก ศ. นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผู้อำนวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ “Nucleoside-modified mRNA-LNP therapeutics” โดย Prof. Drew Weissman จากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา ดำเนินการประสานจัดงาน โดยศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง (ศศต.) ในรูปแบบ Online + Onsite ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารสัมมนา ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมี รศ. ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผศ. ดร.วันเพ็ญ ช้อนแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานและ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มจธ. ให้เกียรติร่วมกับ ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) ในฐานะอุปนายกสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เป็นประธานกล่าวเปิดงานประชุมวิชาการ และมอบโล่ขอบคุณผู้สนับสนุน การจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับนานาชาติทางนาโนเทคโนโลยี ครั้งที่ 7 จาก บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด และ บริษัทเอจิเลนต์ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

โดยการจัดการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้กับอาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทางด้านนาโนเทคโนโลยี ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ผลงานวิจัย การนำเสนอผลงาน รวมทั้ง การนำความรู้ด้านนาโนเทคโนโลยีไปประยุกต์จากหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศและเพื่อสร้างความร่วมมือการวิจัย ทั้งภายในและภายนอกประเทศในอนาคตต่อไป