นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. คว้ารางวัล “Runner-up Outstanding Technologist Award 2023”

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ได้จัดงาน Outstanding Technologist Awards and TechInno Forum 2023 ณ โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ เพื่อร่วมยกระดับมาตรฐานการใช้ชีวิตที่มีสุขภาพที่ดี และมีความสมดุลทั้งกายและใจ รวมถึงขับเคลื่อนธุรกิจและสังคมให้สอดคล้องกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างยั่งยืน

โอกาสนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) นำโดย ผศ. ดร.มณฑิรา นพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายอุตสาหกรรมและภาคีความร่วมมือ และ ดร.ปภาพิต หิรัญสิริสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร พร้อมด้วย ผศ. ดร.ตุลา จูฑะรสก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยที่มีผลงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีโดดเด่นผ่านเข้ารอบสุดท้าย ได้รับรางวัลและโล่รางวัล “Runner-up Outstanding Technologist Award 2023” 2 โครงการ ได้แก่

โครงการ “เครื่องตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงบนปลอกกระสุนปืนสำหรับงานพิสูจน์หลักฐาน” โดย ผศ. ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์ หัวหน้าศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และวิศวกรรมศาสตร์เพื่อคำตอบของสังคม ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

โครงการ “เทคโนโลยีเหล็กกล้าความแข็งแรงสูงสำหรับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์” โดย รศ. ดร.วิทูร อุทัยแสงสุข ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ รศ. ดร.ภูริต ธนะกิจเกษม อาจารย์ประจำสายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

ทั้งนี้ ภายในงานมีการนำเสนอข้อมูลความรู้นวัตกรรมใหม่ จากบริษัทที่ปรึกษาธุรกิจชั้นนำระดับโลกและบริษัทชั้นนำของไทยและต่างประเทศ มีส่วนของ Techno Mart นำเสนอเทคโนโลยีและผลงานนวัตกรรมที่พร้อมนำไปใช้งานทางธุรกิจจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษาของไทยและต่างประเทศ และ TechInno Community เพื่อการสร้างโอกาสและเครือข่ายทางธุรกิจ การจับคู่ธุรกิจระหว่างสตาร์ทอัพกับองค์กรชั้นนำ การแสวงหาแหล่งสนับสนุนเงินทุน เพื่อให้เกิดการต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์