คณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องใน “วันเทคโนโลยีของไทย” ประจำปี 2566

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” เนื่องใน “วันเทคโนโลยีของไทย” ประจำปี 2566 โดยมี ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนวัช พินิจศักดิ์กุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมวางพุ่มดอกไม้และถวายราชสักการะฯ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามงกุฎวิทยามหาราช รัชกาลที่ 4 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยะภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้มีหน่วยงานในกำกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมในพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะดังกล่าวด้วย