ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มจธ. จัดประชุมสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “Developing Systems and Enhancing the Quality of Thai Journals in the Scopus Database Phase 2, the second meeting” ภายใต้โครงการการพัฒนาระบบและปรับปรุงคุณภาพวารสารไทยในฐานข้อมูล Scopus ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre: TCI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เพื่อดำเนินงานด้านวารสาร ปรับปรุงคุณภาพ เพิ่มจำนวนบทความวิจัยและยกระดับ Quartile ของวารสารไทยในฐานข้อมูล Scopus ให้อยู่ใน Q1 – Q2 เพิ่มสูงขึ้น ได้จัดการประชุมสัมมนาวิชาการภายใต้โครงการ “การพัฒนาระบบและปรับปรุงคุณภาพวารสารไทยในฐานข้อมูล Scopus ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2” ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการประเมินคุณภาพวารสารของ Scopus การพัฒนาคุณภาพนักวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Editorship, Authorship, และ Reviewer ship เพื่อผลักดันวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูลนานาชาติและพัฒนาคุณภาพวารสารของไทยให้ดียิ่งขี้น รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการประเมินของคณะกรรมการ Local Board for Thailand ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ได้รับเกียรติจาก ดร.กัญญวิมว์ กีรติกร รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มจธ. เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ศ. ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ TCI, ดร. แบ๊งค์ งามอรุณโชติ ผู้อำนวยการ STIPI, ผู้บริหาร ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC), บรรณาธิการวารสาร และผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมในพิธี พร้อมด้วยการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศ Prof. Richard Whatmore จาก University of St Andrews สหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นผู้ประเมินวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus โดยตรง (Subject Chair, Scopus Content Selection and Advisory Board: CSAB) บรรยายให้ความรู้พร้อมกล่าวถึงความคาดหวังและเทคนิคการในการพัฒนาคุณภาพวารสารจากผู้ประเมินในสาขาวิชา Art and Humanities ของ Scopus โดยการประชุมครั้งนี้มีบรรณาธิการจาก 93 วารสาร คณะกรรมการ Local Board คณะทำงานของศูนย์ TCI เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 250 ท่าน