ผ้าป่า 3 พระจอมเกล้า ทอดถวายวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

KMUTT joins hands with KMITL and KMUTNB held the robe offering ceremony for Wat Rajapradit Sathitmahasimaram Ratchaworawihan

Date: October 18, 2023

Venue: Wat Rajapradit Sathitmahasimaram Ratchaworawihan, Bangkok

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้ร่วมกันจัดผ้าป่า 3 พระจอมเกล้า ทอดถวาย ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมทั้งร่วมกันบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช เนื่องในวันพระบรมราชสมภพครบ 219 ปี  โดยมีผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาของทั้งสามสถาบันการศึกษา เข้าร่วมในพิธี ภายในพิธี พระมหาอานันท์ อานนฺทสิริ ป.ธ.9 วัดทุ่งโพธิ์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ แสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติ 1 กัณฑ์ รศ.ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สจล. กล่าวถวายผ้าป่า พระพรหมวัชราจารย์ เจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐฯ พิจารณาผ้าป่า 3 พระจอมเกล้า พร้อมทั้งมอบทุนวัดราชประดิษฐฯ เพื่อการศึกษา แก่นักศึกษาของพระจอมเกล้า ทั้ง 3 แห่ง จำนวน 3 ทุน พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์  พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 27 รูป สดับปกรณ์ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวง ชั้นเอก เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 4