หลักสูตร ESS อบรมเชิงปฏิบัติการ ให้กับนายสถานีรถไฟ ระดับคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 6

ดร.อิทธิศักดิ์ จิราภรณ์วารี และ ดร.ปภามญชุ์ ซีประเสริฐ อาจารย์ประจำหลักสูตรสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้กับนายสถานีรถไฟ ระดับคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 6 ในหัวข้อ “การบูรณาการแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเศรษฐกิจหมุนเวียนตามโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) ในการบริหารจัดการสถานีรถไฟ” ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 ณ สถาบันฝึกอบรมระบบราง การรถไฟแห่งประเทศไทย

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถอธิบายหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน และหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนตามโมเดลเศรษฐกิจใหม่ สามารถระบุประเด็นปํญหาสิ่งแวดล้อม (Environmental Aspects) และผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Impacts) และสามารถออกแบบโครงการตามแนวคิด SDGs และ BCG Model ได้