กิจกรรม WESP Innovation Awards 2023

สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม (สออ.) ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เพื่อดำเนินงานกิจกรรม WESP Innovation Awards 2023 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นสำหรับการประกวดผลงานของผู้ประกอบการที่เข้ารับบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้แสดงศักยภาพผลงานที่โดดเด่นทั้งในประเภทนักธุรกิจนวัตกรรม และนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ซึ่งการนำเสนอผลงานเข้าแข่งขันเพื่อแสดงถึงศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาเป็นหัวใจหลักในการดำเนินกิจการ รวมถึงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมให้มีศักยภาพมากขึ้น

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม เพื่อเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลตัวอย่าง ที่สามารถพัฒนาขีดความสามารถทางธุรกิจ ให้สังคมเห็นถึงคุณค่าและสร้างความตระหนักของการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปปรับใช้จริง และส่งเสริมให้นำไปสรรสร้างธุรกิจที่มีศักยภาพ ทั้งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการ รวมไปถึงการเป็นนักธุรกิจนวัตกรรมที่ดำเนินธุรกิจนั้นได้อย่างยั่งยืน โอกาสนี้จึงได้จัดกิจกรรม WESP Innovation Awards 2023 ในระดับภูมิภาค เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น. ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้การเงินและการลงทุน มหาวิทยาลัยบูรพาโดยผลการประกวด สาขานักธุรกิจนวัตกรรม รางวัลชนะเลิศได้แก่ คุณณฐมน ปิยะพงษ์ ผลิตภัณฑ์สเปรย์บรรเทาปวด  จากบริษัท Suwan Spray by Bensu Co.,Ltd. ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ คุณอาจินต์  เพ็ชรวงศ์  ผลิตภัณฑ์ครีมผสมสารสกัดจากมังคุด จากห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนันญากรุ๊ปร่วมกับวิสาหกิจชุมชนเพ็ชรคีรีโฮมสเตย์ ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ผศ.ดร.อุสาห์ บุญบำรุง ผลิตภัณฑ์ชุดกังหันน้ำผลิตไฟฟ้า (กังหันน้ำคีรีวง) ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และรางวัลชมเชย ได้แก่ คุณศศิภิมณฑ์ ธีรยุไกรหิรัญ ผลิตภัณฑ์ ชาโอยุ จาก บริษัทโอยุ เนเจอรัล จำกัด ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท และสาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อาจารย์นิวร ศรีคุณ ผลงานระบบตรวจและวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเลสำหรับการเพาะเลี้ยงกุ้ง ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ รศ.ดร.รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ ผลิตภัณฑ์เซรั่มชะลอวัย ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ผศ.ดร.ใหม่ น้อยพิทักษ์ ผลิตภัณฑ์ชุดน้ำยาสารแทรกซึม หน่วยวิจัยวัสดุและการทดสอบโดยไม่ทำลาย (มจธ.) ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และรางวัลชมเชย ได้แก่ ผศ.ดร.ทัศวัลย์ คัมภีระพันธุ์ และคุณสมชาย อุไกรหงษา ผลงานเครื่องตีใบสับปะรดเพื่อแยกเส้นใย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเส้นใยธรรมชาติบ้านคา ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท โดยผู้ชนะเลิศของแต่ละสาขาจะเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไป.