กลุ่มงานบริการวิชาการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เข้าเยี่ยมชมการใช้ IOT Smart farm เพื่อสร้างพื้นที่ปฏิบัติการทางสังคม(Social Lab) ร่วมกับศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพราชานุกูล (บางพูน) จังหวัดปทุมธานี และ ศึกษาดูงาน ณ.ฟาร์มลุงรีย์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. นำโดย รศ.ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พร้อมด้วย รศ.ดร.เสกสรรค์ แย้มพินิจ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และ ทีมอาจารย์ ได้แก่ ผศ.ธีระพงษ์ มณีเพ็ญ, ดร.พีรพงษ์ กาสุริยะ, ดร.สิริมลภัคน์ สุวรรณคุณ, อาจารย์และบุคลากร พร้อมด้วยวิทยากรจากทาง บริษัท แอดวานซ์ไวเลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ได้แก่ คุณเอกลักษณ์ ประเสริฐแก้ว, คุณปรียนันท์ พัฒนาปรีชากุล, คุณไมตรี ติยะรัตนกูร, และคุณสินพัชนิดา กลางหล้า เข้าเยี่ยมชมการใช้ IOT  Smart farm ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพราชานุกูล (บางพูน) จังหวัดปทุมธานี และ ฟาร์มลุงรีย์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งการเข้าเยี่ยมชมดังกล่าวฯ เป็นการเสริมสร้างความร่วมมือด้านพื้นที่ปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab) เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง สร้างการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่องกับศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพราชานุกูล(บางพูน) ที่สามารถนำไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การเรียนการสอน งานบริการวิชาการและการวิจัยที่สอดคล้องตามแผนพัฒนาของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ.