การประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจำปี 2565 สโมสรพนักงาน ข้าราชการและลูกจ้าง มจธ.

เมื่อวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 สโมสรพนักงาน ข้าราชการ และลูกจ้าง มจธ. ได้จัดการประชุมงานประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ ( AD 907 ) ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี และประชุม Online ผ่านระบบ zoom เพื่อชี้แจงผลงานที่ผ่านของสโมสรพนักงานฯ ภายในปี 2565, ผลงานที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว กำลังดำเนินการอยู่ และแผนงานที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี 2566 – 2567 ทั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากร มจธ. รับทราบถึงกิจกรรมต่างๆที่สโมสรพนักงานฯ จะจัดขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพกายสุขจิตที่ดี และยังตอบข้อซักถามสำหรับบุคลากรที่มีข้อสงสัยอีกด้วย หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมและตอบข้อสักถามแล้วนั้น ก็ได้มีกิจกรรมสุ่มรายชื่อผู้โชคดีเพื่อลุ้นรับของรางวัลจากทางสโมสรพนักงานฯ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยมี ผศ.สุรพนธ์ ตุ้มนาค ประธานสโมสรพนักงาน ข้าราชการ และลูกจ้าง มจธ. กล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งเป็นผู้ดำเนินการประชุมพร้อมด้วยกรรมการสโมสรพนักงานฯ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับข้อซักถามต่างๆ โดยมีบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมทั้งแบบ Onsite และ Online กว่า 130 คน