มจธ. ร่วมศึกษาดูงานด้านการพัฒนาและบริการนักศึกษา กับมหาวิทยาลัยเครือข่าย ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 สำนักงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และฝ่ายกิจการนักศึกษา ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการดำเนินงานขององค์การนักศึกษาและกิจกรรมเสริมหลักสูตร การแลกเปลี่ยนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จัดโดยบุคลากร  การแลกเปลี่ยนด้านสุขภาพกาย ใจ  และการแลกเปลี่ยนด้านทุนการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.เชาวลิต  ลิ้มมณีวิจิตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและผู้เรียนรู้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษเกตน์ อินทรปาสาน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์นักศึกษาและผู้เรียนรู้ บุคลากรสำนักงานกิจการนักศึกษา บุคลากรกลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา ประธานสภานักศึกษาและนายกองค์การบริหารองค์การ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีร่วมการศึกษาดูงานดังกล่าว  โดยมี รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดี  อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน  และคุณอัจฉรา ศรีพลากิจ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาบรรยายภาพรวมของการพัฒนาและบริการนักศึกษา และมีบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนการทำงานอีกด้วย