คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา หัวข้อ “Possibilities of Life – What else? ชีวิตออกแบบได้”

หลักสูตรวท.ม./ปร.ด. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรพหุวิทยาการ) และหลักสูตรวท.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรสองภาษา) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกันจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เพื่อการประกอบชีพที่เหมาะสมในโลกปัจจุบันและอนาคต “Possibilities of Life – What else? ชีวิตออกแบบได้” เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 12.30 น. ณ ห้อง Sci Connect อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ ในการนี้ ได้รับเกียรติจากคุณธีรัช วัฒนกิจรุ่งโรจน์ เจ้าของ Facebook Page Unless You Try เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคิดในการทำงานที่รอบด้าน สามารถประยุกต์ใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางผนวกเข้ากับความสนใจของตนเอง เพื่อพัฒนาศักยภาพหรือค้นหาแนวทางการทำงานตลอดจนการประกอบอาชีพในรูปแบบใหม่ที่เป็นไปได้ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 14 คน ประกอบด้วยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 9 คน และผู้สนใจทั่วไป 5 คน