บุคลากรสายสนับสนุนภาควิชาจุลชีววิทยาได้รับรางวัลจากการประกวด แนวปฏิบัติที่ดี: NRRU Best Practice 2023

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 นางสาวณัฏฐิฏา สุขเกษม ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้ารับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านการบริหารจัดการ ในการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี : NRRU Best Practice 2023 จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จากผลงาน “โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี” ณ ห้อง 09.02.18 ชั้น 2 อาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี NRRU Best Practice 2023 ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน 2566) สำหรับการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีในครั้งนี้ได้กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาและตัดสินผลงาน ประกอบด้วย การส่งบทความและคลิปวีดีโอ การนำเสนอผลงานการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี 2023 ในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 38 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และการนำแนวปฏิบัติไปใช้ประโยชน์ โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ และรวบรวมเป็น แนวปฏิบัติที่ดี: NRRU Best Practice 2023ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้สนใจต่อไป